Veel gestelde vragen COVID-19

Veel gestelde vragen COVID-19

 Bekijk voor de meest actuele informatie de site van RIVM. Geschreven en gepubliceerd 17 maart, 9.30. Updates zullen schuingedrukt worden weergegeven. Laatste update 25 maart 11.00.

Het kan niemand ontgaan zijn, COVID-19 raakt iedereen. De situatie zal de komende periode wellicht nog per dag of zelfs per uur veranderen. Intern hebben wij er voor gezorgd dat collega’s thuis werken waar mogelijk en dat geplande afspraken zoveel mogelijk omgezet worden naar telefonische contacten. Ook wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.

Bij onze klanten krijgen wij veel vragen over het virus in relatie tot verzuim(-begeleiding). Hoewel er momenteel nog veel onduidelijkheid heerst, willen wij hieronder graag kort in gaan op een aantal veel gestelde vragen. Op sommigen kunnen wij een (gedragsmatig) advies geven, terwijl er bij andere vragen nog geen antwoorden bekend zijn. Indien dit verandert, laten wij dit zo spoedig mogelijk weten.

Veel gestelde vragen

1. Wat moet ik doen als ik verkouden ben of hoest? 

Volgens de RIVM richtlijnen is het belangrijk om thuis te blijven indien je last heb van verkoudheid, hoest of koorts. Mocht je in de zorg werken, dan gelden hier andere richtlijnen. Bij lichtere verkoudheden klachten is het advies om thuis te blijven, maar kan je in principe gewoon thuis werken. 24 Uur nadat je klachten verdwenen zijn, mag je weer naar het werk, de supermarkt etc. Sinds deze week geldt dat in het bovenstaande geval zelfs iedereen in uw gezin thuis moet blijven. U moet dus zelf ook thuisblijven als een van uw gezinsleden ziek wordt. Ga in overleg met je leidinggevende over of het mogelijk is om in dat geval thuis te werken. Overleg met je leidinggevende of bedrijfsarts indien je vragen hebt. (Toegevoegd 24 maart, 15.00)

2. Hoe om te gaan met het advies om zoveel mogelijk thuis te werken?

Indien de organisatie de mogelijkheid heeft om thuis te werken, is het advies hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. Hierbij kunnen onduidelijkheden ontstaan. Ons advies: Maak afspraken met medewerkers over wat er precies van hen verwacht wordt. Welke werkzaamheden kunnen gedaan worden? En wat is hier voor nodig? Welke werkzaamheden zijn momenteel niet mogelijk? En ook belangrijk; wat wordt er (tijdelijk?) met de werkzaamheden gedaan die niet uitgevoerd kunnen worden? Maak met elke medewerker afspraken of zorg dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de afspraken/verwachtingen. Laat ook weten hoe er gecommuniceerd zal worden wanneer er veranderingen optreden.

3. Mijn medewerker kan thuiswerken, maar heeft ook diens kinderen thuis. Hoe is dit te combineren?

Raad aan de opvang – indien mogelijk – af te wisselen met partner. Medewerker kan hier ook initiatieven in nemen wat voor hem/haar het beste werkt. Daarnaast is het advies ook hierover afspraken te maken tussen werkgever en medewerker.

Het advies aan medewerker: Probeer de kinderen zoveel mogelijk structuur en duidelijkheid te geven. Hou indien mogelijk een bekend dagritme aan en/of maak een planning voor de indeling van de dag. (Bijvoorbeeld om 10.00 spelen en om 11.00 lezen, of in de ochtend basisvakken en in de middag creatieve vakken).  Informeer bij de school welke voorzieningen zij aanbieden voor thuisscholing/vermaak van kinderen. Zie voor meer praktische tips deze link.

4. Wat als medewerker al in verzuim zit en ook nog te maken krijgt met een COVID-19-besmetting?

Wet en regelgeving is op dit moment nog gewoon leidend, dus de procesgang/termijnen omtrent de Wet verbetering Poortwachter (WVP) loopt ook gewoon door. Ons advies is om praktisch met de verwachtingen en termijnen om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om een bedrijfsarts telefonische spreekuren te laten doen net zoals contactmomenten/afspraken met re-integrerende medewerkers. Maak hierin ook dezelfde afwegingen over hoe dit contact verloopt zoals de richtlijnen van het RIVM.

5.  Wanneer is er sprake van verzuim en wanneer van verlof? 

Voor verzuim gelden in principe nog steeds dezelfde richtlijnen als normaal. Op dit moment lopen veel werkgevers aan tegen werknemers die niet naar het werk (kunnen) komen. Dit kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn om Corona op te lopen op het werk of omdat de kinderen thuis zijn. Kijk goed in de richtlijnen van jouw organisatie om te kijken wat de verlofregelingen zijn en bespreek met de medewerker wanneer er sprake is van verzuim of verlof. Zie onze blog verzuim of verlof voor meer informatie (Toegevoegd 23 maart, 15.00)

Re-integratieverplichting

Inmiddels heeft het UWV ten aanzien van de re-integratie inspanningen bij verzuimende medewerkers een addendum op de huidige Werkwijze Poortwachter uitgebracht. In hoofdlijn komt het hierop neer dat werkgevers zich gezien de omstandigheden niet kunnen onttrekken van de re-integratieinspanningsplichten, maar dat het UWV wel meeweegt of de argumenten plausibel zijn en er maatwerk aan de orde is. Indien op aangeven van de werkgever door Covid-19 bepaalde inspanningen niet verricht konden worden, is coulance, dan wel maatwerk aan de orde en weegt  het UWV bij een WIA-beoordeling of dit een deugdelijke grond is voor de nagelaten inspanningen. Het is dus belangrijk dat de werkgever dit zo duidelijk mogelijk in de verslaglegging vastlegt (Toegevoegd 01 april, 9.00).

Inmiddels heeft de NVAB in officiële berichtgeving geadviseerd om spreekuurcontacten zoveel mogelijk te vermijden waarbij er sprake is van één-op-één contact is en deze om te zetten naar een telefonisch spreekuur of andere vormen van contact op afstand in ieder geval tot 6 april; zie persbericht NVAB. (Toegevoegd 18 maart, 13.00)

Update privacy

De AVG stelt werkgevers en volksgezondheidsautoriteiten in staat om persoonsgegevens te verwerken tijdens epidemieën. Dit mag zonder toestemming van de betrokkene te verkrijgen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor werkgevers of om redenen van algemeen belang. Voor meer informatie, zie EDPB.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op haar website een speciale rubriek geopend met veel gestelde vragen omtrent het coronavirus. Belangrijk uitgangspunt is dat het statement blijft dat je als werkgever geen medische gegevens van uw personeel mag verwerken en dus ook niet dat het om Covid-19 klachten gaat. Ook mag u uw werknemers niet zelf testen op Corona. Wel mag u uw werknemer die verkoudheids- of griepverschijnselen heeft – onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis- naar huis sturen. Tevens mag u van uw werknemers verlangen om zijn of haar gezondheid scherp in de gaten te houden en zich te houden aan de RIVM richtlijnen. Overleg met uw bedrijfsarts hoe u gezamenlijk omgaat met vragen rondom Corona. (Toegevoegd 02 april, 13.00).

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De regeling Werktijdverkorting (WTV) is per direct vervallen en wordt vervangen door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).  WTV kan niet meer aangevraagd worden en als er nog een aanvraag liep, wordt deze omgezet in een aanvraag voor NOW. Zowel medewerkers met een vast als flexibel contract kunnen door dit Noodfonds gewoon doorbetaald worden. Werkgever moet zich eraan committeren niemand om bedrijfseconomische redenen te ontslaan. 

Voorwaarde voor toekenning van het NOW is dat de organisatie de komende periode tenminste 20% omzetverlies moet hebben. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maar is maximaal 90% van de loonsom. Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Nog niet alles is duidelijk over deze nieuwe regeling, dus zie voor meer informatie deze pagina van de Rijksoverheid. (Toegevoegd 18 maart, 9.00)

Advies NVAB

Voortvloeiend uit maatregelen voor de algemene volksgezondheid adviseert de NVAB bedrijfsartsen om één-op-één spreekuurcontacten zo veel mogelijk te vervangen door telefonische spreekuren of andere vormen van contact op afstand. Zoals altijd blijft het de professionele verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om te beoordelen of hij op enig moment voldoende informatie heeft om tot een verantwoord advies te kunnen komen. Zie het statement vanuit de NVAB in hun nieuwsbericht op 18 maart 2020. (Toegevoegd 02 april, 13.00).

Kennisnieuwsbrief ‘Corona en bedrijfsgezondheidsbeleid’

Vanuit verschillende beroepsgroepen en brancheverenigingen die te maken hebben met het onderwerp “arbo en verzuim’’ is er een kennisbrief opgesteld met veel gestelde vragen rondom het COVID-19 virus. (Toegevoegd 23 maart, 15.00)

Verzuim Helpdesk

Is er een behoefte om verder te sparren met een van onze verzuimadviseurs? Of ligt er een behoefte om extra ondersteuning te hebben bij het uitvoeren van de verzuimbegeleiding? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met VCM via Ilse.dieben@vestingcasemanagement.com, 06-49772291.

Let op: wij zijn geen COVID-19 experts, maar kunnen zoveel mogelijk ondersteunen bij vragen omtrent inzetbaarheid.