Veel gemaakte fouten bij de Werkhervattingskasbeschikking: controleren loont de moeite!

Veel gemaakte fouten bij de Werkhervattingskasbeschikking: controleren loont de moeite!
Een medewerker, meneer De Jong, verzuimt vanaf 01-04-2020, maar is per 01-08-2020 ‘ziek uit dienst’ gegaan in verband met het aflopen van zijn tijdelijke contract. Wanneer de medewerker na de periode van ziektewet ook een WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) uitkering ontvangt, wordt de ex-werkgever tot maximaal 01-04-2032 financieel verantwoordelijk gehouden voor de uitkering. Dat dit in het geval van eigenrisicodragen zo is, is bij velen wel bekend. Wat minder bekend is, is dat ook wanneer de werkgever ervoor gekozen heeft om niet eigenrisicodrager te worden, de zogeheten ‘schade’ alsnog verhaald wordt op de ‘veroorzaker’. Voor welke ex-werknemers de organisatie financieel verantwoordelijk wordt gehouden, wordt elk jaar in november/december inzichtelijk gemaakt door de Belastingdienst middels de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Berekening van de premie

In de beschikking die u eind dit jaar ontvangt, staan de medewerkers die in 2018 in de ziektewet/WGA ingestroomd zijn (T-2 principe). De ‘schade’ die de organisatie veroorzaakt bepaalt de premie die afgedragen moet worden aan de werkhervattingskas, van waar uit de uitkeringen bekostigd worden. Afhankelijk van of uw organisatie een kleine, middelgrote of grote organisatie is op basis van loonsom, wordt er een berekening gemaakt. Voor kleine werkgevers (loonsom <€337.000,-) geldt er een sectorale premie. Voor middelgrote werkgever (loonsom tussen de €337.000,- en €3.370.000, -) wordt de premie deels individueel, deels sectoraal bepaald. Voor grote werkgevers (loonsom >€3.3370.000,-) geldt een individuele premie.

Veel gemaakte fouten

Aangezien het ten onrechte doorbelast krijgen van een (ex-)medewerker met een ZW of WGA uitkering u al gauw duizenden euro’s kost, loont het zeer de moeite om de beschikking goed te controleren. Er staan namelijk met enige regelmaat fouten in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
  • een medewerker die toegerekend wordt aan een organisatie terwijl hij ten tijde van de verzuimmelding niet in dienst was;
  • een medewerker die volledig wordt doorbelast maar die een no-risk status had ten tijde van de verzuimmelding;
  • er uitgegaan wordt van een onjuist gemiddeld loon als basis van de premie;
  • de organisatie ingedeeld wordt in een onjuiste sector;

Bezwaar aantekenen

Vervolgens is het zaak om bezwaar aan te tekenen tegen de beschikking. LET OP: hier geldt een bepaalde bezwaartermijn voor. Na het verstrijken hiervan is het niet meer mogelijk bezwaar aan te tekenen en draagt u dus mogelijk onterecht premie af voor een uitkering die niet onder uw hoede is ontstaan. Er gaat even tijd in zitten om dit alles te controleren, echter het ongedaan maken van één ten onrechte toegerekende uitkering loont al de moeite! Mocht u het lastig vinden om de beschikking uit te pluizen, neem dan gerust contact met ons op.
Cleo Schreuder
Verzuimspecialist
Oktober, 2020