Samenspel met beslissende bedrijfsarts

Samenspel met beslissende bedrijfsarts
Medewerker verricht op dit moment 3x per week voor 2 uur per dag aangepaste werkzaamheden. Beperkingen ongewijzigd. Advies is twee wekelijks opbouwen in uren: 3×3 uur, 3×4, 3×5 uur. Vervolgspreekuur over 6 weken.

Bovenstaande tekst vindt je terug in een terugkoppeling van een bedrijfsarts naar aanleiding van een spreekuur met één van jouw medewerkers. Het is duidelijk dat de medewerker aan het re-integreren is, het opbouwschema wordt uiteengezet door de bedrijfsarts en het vervolg staat al gepland. Niks meer aan doen, toch? Echter in feite geef je, indien je geen actie inzet naar aanleiding van deze terugkoppeling, de regie uit handen aan de bedrijfsarts. Is dat wat je wilt?

In de praktijk betekent een terugkoppeling zoals hierboven, vaak dat leidinggevenden een afwachtende houding aannemen. Hier zijn veel verschillende redenen voor te bedenken. De meest gehoorde is dat in de waan van de dag, met alle verschillende ballen die je als leidinggevende hoog moet houden, er geen prioriteit gegeven wordt aan een verzuimdossier wat ‘toch wel loopt’. Of dat leidinggevende zijn vingers niet wil branden aan de medische kant van het verzuim. “Ik ben toch geen arts”, is iets wat wij vaak terug horen van leidinggevenden. Het gevaar zit er in dat er een beweging ontstaat waarbij de regie bij de bedrijfsarts komt te liggen en dat zowel medewerker als leidinggevenden volledig steunen op de bedrijfsarts. Hierdoor wordt het moeilijker voor leidinggevende om regie uit te oefenen en kan het gesprek met medewerker zelfs moeizaam verlopen. Vanuit de gedragsmatige visie is het gesprek tussen medewerker en leidinggevende cruciaal. Zij kunnen namelijk makkelijk afspraken maken met betrekking tot werk. Het is daarom belangrijk dat leidinggevende en bedrijfsarts helder hebben wat ze van elkaar verwachten en wie welke rol heeft in de verzuimbegeleiding.

Maar hoe doe je dit dan als leidinggevende? Bij het lezen van een terugkoppeling is het belangrijk om je als leidinggevende af te vragen waar de regie ligt. Bij bovenstaande terugkoppeling komen de volgende vragen in mij op die leidinggevende zich bijvoorbeeld kan stellen:

  • Heb ik een gesprek gehad met medewerker voorafgaand aan het spreekuurverslag? Stellen wij samen een adviesvraag op en zo ja welke?
    • Het stellen van een adviesvraag kan ervoor zorgen dat je als leidinggevende en medewerker makkelijker gezamenlijk zelf een plan kunnen opstellen met betrekking tot de re-integratie. Hierbij is de kwaliteit van de adviesvraag wel van belang. Binnenkort volgt er meer informatie over een kwalitatief goede adviesvraag.
  • Hebben medewerker en ik al een opbouwschema gemaakt of heeft de bedrijfsarts dit bedacht?
  • Weet ik hoeveel uur de medewerker op het moment werkzaam is en hebben wij een planning met betrekking tot opbouw? Zo ja, hoe verloopt dit?
  • Worden er aangepaste werkzaamheden verricht en wat zijn de mogelijkheden?
  • Plant de bedrijfsarts door en zo ja, wat maakt dat de bedrijfsarts doorplant? Is dit vanwege gestandaardiseerde processen, zorgplicht of vanuit financieel belang van de bedrijfsarts/arbodienst?

Door als leidinggevende bovenstaande vragen te stellen krijg je enerzijds inzicht in waar de regierol op dit moment ligt en anderzijds wordt je je bewust van welke stappen je samen met de medewerker kunt zetten om samen in regie te blijven en de bedrijfsarts als adviseur in te zetten. Wees je ervan bewust dat er een wisselwerking is tussen bedrijfsarts, leidinggevende en medewerker. Indien de leidinggevende samen met medewerker de regie heeft en dit uit middels bijvoorbeeld een adviesvraag of een opbouwschema, dan zal de bedrijfsarts minder naar voren treden als beslisser tijdens verzuim. Zijn er echter geen duidelijke afspraken, of is er bijvoorbeeld een gebrek aan vertrouwen vanuit de bedrijfsarts in de verzuimbegeleiding, dan kunnen dit signalen zijn waardoor een bedrijfsarts meer een beslissende rol pakt.  Het is dan belangrijk om de samenwerkingsafspraken tussen leidinggevende en bedrijfsarts te herijken.

Concluderend is het dus belangrijk om als leidinggevende regelmatig stil te staan bij de terugkoppeling van de bedrijfsarts. Welke patronen zie je terug en wat gebeurd hier? Met als belangrijkste vraag die een leidinggevende zich kan stellen, indien een bedrijfsarts de regierol pakt: “Wat in mijn gedrag maakt, dat de bedrijfsarts de beslisser is (geworden) tijdens het verzuimproces?”.

Cleo Schreuder

Verzuimspecialist

September 2020